K Vašim osobným údajom pristupujeme veľmi citlivo

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Kto sme

Sme spoločnosť Ing, Pavol Krajkovič – TRIPRESS, IČO: 41 634 373, so sídlom v Kalinčiakovo 62, 934 01 Levice, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo 110-15462 , ktorá prevádzkuje stránky www.vasmakler.skwww.vasarenta.sk..Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t.z. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Oprávnené osoby sú pri činnostiach, ktoré smerujú k finančnému sprostredkovaniu zároveň poverenými osobami na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s. pôsobí ako finančný agent, zapísaný v NBS Slovenska.

Tu si môžete pozrieť informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s k spracúvaniu osobných údajov.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,

 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno a priezvisko nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu našich služieb (zaslanie e-bookov, zasielanie prístupov do aplikácií, zasielanie online kurzov, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre, nájdenie vhodného finančného agenta na sprostredkovanie finančných produktov a poradenstva v oblasti finančných služieb).

Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovania môžeme ako poverená osoba na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s. spracovávať výlučne v ich systémoch tieto osobné údaje: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o bonite, údaje o ekonomickej identite, u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a prípadne ďalšie osobné údaje ak tak zákon výslovne stanovuje. 

 • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej uzatvorenej zmluvy. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Jedine na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Využívanie cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávame len na základe vášho súhlasu.

Našu webovú stránku je možné prechádzať tiež v režimu, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne vymedzenom rozsahu oprávneným osobám (naši zamestnanci a spolupracovníci).

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sprístupňujeme a poskytujeme finančným inštitúciám, iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní.

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch sprístupňujeme a poskytujeme iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o cenných papieroch.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Všetky osobné údaje budú spracované na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: pavol.krajkovic@vasmakler.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

 • Právo na prenositeľnosť - Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - jen s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme časovú lehotu aspoň 60 dní.

 • Právo na výmaz - Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémoch, kde osobné údaje spracovávame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 120 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanoveným zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk

E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. 
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 917 378 095 alebo na e-mail: pavol.krajkovic@vasmakler.sk.

Ing. Pavol Krajkovič

Som autorom tohoto webu. Zastrešujem skupinu kvalitných, osobnostne vyzretých finančných sprostredkovateľov. Mojou víziou je kultivácia a rozvoj profesie finančného sprostredkovania. Zároveň vyhľadávam ľudí, ktorí sa chcú v živote posunúť ďalej a pomáham im v tom, aby sa stali špičkovými profesionálmi.