Ako OVB spracúva osobné údaje

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1. PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
Prevádzkovateľom je spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej ako „OVB“ alebo ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 945 447 744 alebo e-mailom odoslaným na adresu web@ovb.sk.
Sprostredkovateľmi sú podriadení finanční agenti OVB, ktorých spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ poveril na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 908 165 671 alebo e-mailom odoslaným na adresu dpo@ovb.sk.

2. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
OVB spracúva osobné údaje potenciálnych klientov a/alebo klientov a ich rodinných príslušníkov, oprávnených zástupcov klientov, konečných užívateľov výhod (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) aj bez ich súhlasu, prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej aj ako „PFA“) ako sprostredkovateľov.
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe zmluvy uzatvorenej s OVB, v mene OVB, za účelom, v rozsahu a spôsobom vymedzeným v § 31 a nasl. zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o FS“). Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje aj § 19 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“). OVB môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
          a. bez ich súhlasu v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, zoznamu členov štatutárneho orgánu klienta, ktorý je právnickou osobou, a údajov o nich v rozsahu vyššie uvedenom, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu,
         b. s ich súhlasom:
               i. pri využití digitálneho vlastnoručného podpisu (biometrický podpis), s ktorou bude mať klient záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby. Biometrický podpis je elektronicky zaznamenaný podpis zachytený prostredníctvom technického vybavenia, ktoré umožňuje zaznamenať dynamické vlastnosti podpisu a uchovať ho v digitálnej forme,
               ii. pri poskytnutí osobných údajov sprostredkovateľovi OVB, ktorý nie je PFA, za účelom ich poskytnutia PFA.

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou, propagáciou a so službami prevádzkovateľa,
b) poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany OVB podľa Zákona o FS,
c) identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby, ochrana a domáhanie sa práv OVB voči klientom, zdokumentovanie činnosti OVB, výkon dohľadu, výmena informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi OVB a jeho PFA, plnenie úloh a povinností OVB vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, Zákon o AML),
d) priamy marketing prevádzkovateľa,
e) podpísanie dokumentov s využitím biometrického podpisu dotknutej osoby.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
a. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
b. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ ako oprávnený záujem prevádzkovateľa,
c. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ ako súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, pričom tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať,
d. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojitosti s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

4. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môže byť materská spoločnosť OVB Holding AG so sídlom v Spolkovej republike Nemecko alebo podriadení finanční agenti OVB poskytujúci finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona o FS, finančná inštitúcia, s ktorou má dotknutá osoba záujem uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby a s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní, Národná banka Slovenska, poskytovatelia IT služieb a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy a poisťovňa, s ktorou má OVB uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na www.ovb.sk.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ na:
a. účel podľa bodu 2 písm. b) ods. ii) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa,
b. účel podľa bodu 3 písm. a) a d) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu do uplatnenia práva namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. účel podľa bodu 3 písm. b) a c) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
d. účel podľa bodu 3 písm. e) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania služieb finančného sprostredkovania, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo:
a. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
c. na vymazanie jej osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
d. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania,
e. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
f. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
g. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
h. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 ZoOOÚ).
OVB vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať.

Ing. Pavol Krajkovič

Som autorom tohoto webu. Zastrešujem skupinu kvalitných, osobnostne vyzretých finančných sprostredkovateľov. Mojou víziou je kultivácia a rozvoj profesie finančného sprostredkovania. Zároveň vyhľadávam ľudí, ktorí sa chcú v živote posunúť ďalej a pomáham im v tom, aby sa stali špičkovými profesionálmi.